March 2013

Zaar Sham Maida Lyrics – Rahim Shah

by Waqas Sikandari on March 11, 2013 · 2 comments

Kandahar Lyrics – Habib Qaderi

by Waqas Sikandari on March 8, 2013 · 0 comments